انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: آموزش نصب munin
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
نقل قول: یه مانیتورینگ سرور قوی
کسایی که cpanel دارند خود سی پنل نصب میکنه براشون
پیشنهاد میشه نصب کنید ببینید سرورتون توش چه خبره
کسی جاییش مشکل داشتن بپرسه
1) vi /etc/mirrors-rpmforge and added the following line
http://apt.sw.be/packages/rpmforge-r...l4.rf.i386.rpm


OR

2) to add rpmforge repositories
rpm -Uhv http://apt.sw.be/packages/rpmforge-r...l4.rf.i386.rpm


3) yum -y install munin
Below is the result after installation

Installed: munin.noarch 0:1.2.5-1.el4.rf
Dependency Installed: perl-HTML-Template.noarch 0:2.9-1.el4.rf perl-Net-Server.noarch 0:0.96-1.el4.rf perl-rrdtool.i386 0:1.2.23-1.el4.rf rrdtool.i386 0:1.2.23-1.el4.rf
Complete!

4) chown -R munin:munin /var/www/munin

5) vi /etc/munin/munin.conf and change htmldir to
/var/www/munin

6)service httpd restart && service crond restart

7) http://202.87.45.35/munin should show you the page

8) yum -y install munin-node
Below should be the result
Installed: munin-node.noarch 0:1.2.5-1.el4.rf
Complete!

9) vi /etc/munin/munin-node.conf and following lines
host_name mailserver.indicaresearch.com

10) To start service and put in start up
service munin-node start
chkconfig munin-node on

11) vi /etc/munin/munin.conf
Edit Munin’s configuration on the graph server (/etc/munin/munin.conf).

[bravo.sample.net]
address 192.168.1.2
use_node_name yes

12) Open port tcp/4949 in the firewall of the node

13) ln -s /usr/share/munin/plugins/apache_* /etc/munin/plugins/