انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: چند نکته در رابطه با مالکیت مشاع
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
اطلاعات املاک : مال مشاع ؛ می تواند ملک یا زمین باشد که مشخص است ، و یا منفعت خانه ای که چند نفر با هم اجاره کرده اند .
مالکیت در ملک مشاع هم می تواند اختیارى باشد ( مانند خرید و فروش ) و هم میتواند اجباری باشد (مانند ملکی که از طریق ارثه به وراث رسیده باشد و قابل جداشدن نیست) .
شخصی که یک ساختمان را خریداری می کند ، ممکن است که بخشی از یک ملک را به صورت اختصاصی و بخشی دیگر را بصورت مشاع داشته باشد ؛ مالکان یک ساختمان آپارتمانی نسبت به هر واحد خود بصورت خصوصی و اختصاصی مالکیت دارند اما از راه پله و زمین و پشت بام بصورت مشاع شریک هستند .
در مال مشاع قواعدی وجود دارد که هیچ یک از صاحبان مال مشاع نمی توانند بدون اجازه مالک دیگر بر قسمت مشاع تصرف داشته باشد زیرا تصرف بدون اجازه تجاوز به حقوق دیگران محسوب می شود .