انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: هر آنچه لازم است درباره افراز بدانید
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
‌‌‌‌اطلاعات مسکن : افراز به معنی جدا کردن چیزی از چیز دیگر است . در افراز سهم هر یک از شرکا تفکیک می شود که این امر یا از طریق تراضی بین شرکاست و در صورت عدم تراضی توسط دادگاه صورت می گیرد . دعوی افرازی همین است یعنی دعوای شرکا برای تقسیم مال مشاع .گر در شرکای مال مشاع در تقسیم آن ملک اختلاف نداشته باشند ، می توانند به اداره ثبت رفته و مال مزبور را تقسیم کنند . ولی اگر در تقسیم آن با اختلاف مواجه شوند ، محاکم حقوقی دادگستری به این اختلاف رسیدگی می کند . هر شریکی می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید ، مگر در مواردی که شرکا به دلایلی مستلزم عدم تقسیم باشند و یا منع قانونی داشته باشد .

در افراز حالت شراکت ضروری است یعنی باید بیش از یک مالک وجود داشته باشد ولی در صورتی که اختلاف وجود داشته باشد ، سهم شرکا تقسیم می شود . به هر یک از شرکا بخشی واگذار می شود . در افراز وجود حالت شراکت ضروری است، یعنی وقتی صورت میگیرد که بیش از یک مالک وجود داشته باشد ولی در صورت عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به سهم همدیگر افراز صورت میگیرد.
منبع : املاک زعفرانیه