انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: عنوان آموزشآموزش نصب Spamassasin در Directadmin
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
برای فعالسازی Spamassassin بروی سرور شما ابتدا می بایست ابتدا روی سرور نصب شود.پس از نصب چند تغییرات جزئی روی فایل زیر مورد نیاز است :

/etc/exim.conf file
1.نصب spamd وspamc:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./spam.sh
اگر هنگام نصب spamd با خطای مربوط به ماژول های پرل مواجه شدید، سعی کنید با استفاده cpan آنها را نصب کنید:
PERL_MM_USE_DEFAULT=1 cpan -i Archive::Tar Digest::SHA Mail::SPF IP::Country Net::Ident IO::Socket::INET6 Compress::Zlib Mail:sKIM LWP::UserAgent HTTP:sate Encode:setect
و اکنون دوباره  spam.sh را اجرا کنید.
اگر در حین نصب این سوال از شما پرسیده شد:
Are you ready for manual configuration? [yes] no
شما پاسخ no را برای نصب اتوماتیک انتخاب کنید و کلید enter را فشار دهید، فقط در حالتی yes را انتخاب کنید که به تنظیم کردن به صورت دستی مسلط باشید.

2. استارت کنید spamd را:

/usr/bin/spamd -d -c -m 15

3.به منظور دریافت exim برای استفاده از spamd، شما نیاز به برخی  تغییرات روی فایل  etc/exim.conf دارید.

کد زیر را :

# Spam Assassin
#spamcheck_director:
#  driver = accept
#  condition = "${if and { \
#      {!def:h_X-Spam-Flag:} \
#      {!eq {$received_protocol}{spam-scanned}} \
#      {!eq {$received_protocol}{local}} \
#      {exists{/home/${lookup{$domain}lsearch{/etc/virtual/domainowners}{$value}}/.spamassassin/user_prefs}} \
#      {<{$message_size}{100k}} \
#    } {1}{0}}"
#  retry_use_local_part
#  transport = spamcheck
#  no_verify

بصورت زیر تغییر دهید:

# Spam Assassin
spamcheck_director:
driver = accept
condition = "${if and { \
{!def:h_X-Spam-Flag:} \
{!eq {$received_protocol}{spam-scanned}} \
{!eq {$received_protocol}{local}} \
{exists{/home/${lookup{$domain}lsearch{/etc/virtual/domainowners}{$value}}/.spamassassin/user_prefs}} \
{<{$message_size}{100k}} \
} {1}{0}}"
retry_use_local_part
transport = spamcheck
no_verify

4.ری استارت کنید exim  را:

/sbin/service exim restart

فایل های spamassassin config در این مسیر قرار دارد:

/etc/mail/spamassassin/local.cf