انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: نمونه چکیده یک پایان نامه
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
نمونه چکیده یک پایان نامه
بررسی روابط سواد مالی ، احساسات سرمایه گذاران ،
ادراک ریسک و تمایل به سرمایه گذاری؛ تبیین الگوی بهینه  شواهدی از سرمایه گذاران فردی و نهادی
در بورس اوراق بهادار تهران