انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: تحليلي بر جاذب هها و تسهيلات گردشگري منطقه اورامانات
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
تحليلي بر جاذب هها و تسهيلات گردشگري منطقه اورامانات

یک فایل PDF مناسب است برای منابع پایان نامه دارای 18 صفحه و بطور رایگان در اخیار شما می باشد...
 
چكيده
امروزه صنعت گردشگري به عنوان يكي از صنايع برتر به شدت در حال رشد و توسعه است. در كشور ما ايران كه به عنوان
سرزمين چهار فصل شناخته مي شود و يكي از برترين كشورهاي جهان به جهت داشتن آثار و ج اذبه هاي گردشگري است توجه
چنداني به صنعت گردشگري نميشود. در اين ميان منطقه اورامانات با سابقه تاريخي خود در استان كرمانشاه، بعد از جنگ تحميلي و
احداث بازارچه هاي مرزي مقصد بسياري از گردشگران است. در اين پژوهش ضمن بررسي و شناسايي جاذبه هاي گردشگ ري اين
منطقه، به ارزيابي تسهيلات گردشگري نيز پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع اسنادي و ميداني است . براي تكميل داده ها و
اطلاعات از مطالعات ميداني و تكميل پرسشنامه كمك گرفته شده است. با توجه به حجم نمونه، تعداد 383 پرسشنامه به طور تصادفي
تجزيه و تحليل شده است . همچنين براي ترسيم نقشه از SPSS در بين گردشگران منطقه پر شده است و با استفاده از نرم افزار
استفاده شده است. بر اساس نتايج به دست آمده مكان هاي گردشگري مورد بازديد گردشگران، در بيشتر زمينه ها Arc Gis نرمافزار
داراي امكانات لازم براي جذب گردشگران بوده است، و با توجه به اين كه بيشتر گردشگران داخل استاني بوده و براي يك روز در
منطقه اقامت دارند و هدف اصلي آنها در مرحله اول استفاده از طبيعت و آب و هواي مطلوب و در مرحله بعد خريد از بازارچه مرزي
جوانرود است، امكانات اصلي و مهمي چون امكانات اقامتي درجه يك، اهميتي نداشته است. گردشگران خارج استاني نيز ترجيحاً از
امكانات و تسهيلات مركز استان با توجه به نزديكي به منطقه استفاده كرد ه اند