انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: مقاله عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
موضوع: عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دارای 39 صفحه در قالب فایل Word

بخشی از متن:
    در اين پژوهش تأثير شش عامل نوع صنعت، اندازه، عمر، نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بدهی به دارایی و هزینه­ی تبلیغات بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. سودآوري نیز سه معیار بازده­ی دارایی، بازده­ی تعدیل شده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است. جامعه­ی آماري مورد مطالعه اين پژوهش، شركت‌هايي بوده­اند كه تا تاريخ 29/12/1380 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و طي دوره­ی انجام تحقيق نيز عضویت خود را در بورس اوراق بهادار مزبور حفظ کردند. برای آزمون فرضيه­ها از رگرسیون چند متغیره با متغیر مجازی استفاده شده است.

يافته‌ها بيانگر آن هستند که اگر معيار سودآوري، بازده­ی دارايي و بازده تعديل شده­ي دارايي تعریف شود، متغیر هایی مانند اندازه، نسبت سرمايه به دارايي و نسبت بدهي به دارايي بر سودآوري تاثيرگذار است. اما  نوع صنعت، عمر و هزینه­ی تبلیغات بر سودآوری بی­تأثیر است. همچنین، اگر معيار سودآوري بازده­ی سرمايه در نظر گرفته شود، نوع صنعت و اندازه­ي شركت بر سودآوري تاثير دارد. اما  عمر، نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بدهی به دارایی و هزینه­ی تبلیغات بر سودآوری تأثیر ندارد.