انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: اخذ رتبه در کرج
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
<url href="http://sabteamiran.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC/" option="http://sabteamiran.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC/">اخذ رتبه در کرج</url><br />
<br />
اخذ رتبه پیمانکاری در کرج مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران اقتصادی قرار گرفته است و یکی از موارد مورد توجه شرکت های پیمانکاری در کرج، اخذ رتبه پیمانکاری در کرج می باشد. پیمانکاران برحسب تخصص و تجربه و توان مالی و فنی خود به سه گروه طبقه بندی می شوند<span dir="LTR">.</span><br />
<br />
گروه اول<span dir="LTR">: </span>پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صددرصد ( ۱۰۰ %) سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد<span dir="LTR"> .</span><br />
<br />
گروه دوم<span dir="LTR">: </span>پیمانکارانی که صددرصد( ۱۰۰ %) مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به دولت، شهرداری ها، موسسات یا نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی یا دیگر مؤسسات عمومی و عام المنفعه باشد. این نوع از شرکت های دولتی که با اجازه ی قانون تشکیل می شوند<span dir="LTR">.</span><br />
<br />
گروه سوم<span dir="LTR">: </span>گروه های مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط گروه اول و دوم نباشند، گروه سوم محسوب می شوند. شرکت هایی که صددرصد ( ۱۰۰ %) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی گروه اول باشد، گروه یک محسوب می شوند. سایر اشخاص حقوقی عمومی (نظیر دولت، سازمان های دولتی، شهرداری ها، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و …) از نظر این آیین نامه پیمانکار محسوب نمی شوند<span dir="LTR">.</span><br />
<br />
پیمانکاران برحسب توان خود به پنج رتبه دسته بندی می شوند<span dir="LTR"> :</span><br />
<br />
الف) پیمانکاران دارای رتبه یک<br />
<br />
ب) پیمانکاران دارای رتبه دو<br />
<br />
پ) پیمانکاران دارای رتبه سه<br />
<br />
ت) پیمانکاران دارای رتبه چهار<br />
<br />
ث) پیمانکاران دارای رتبه پنج<br />
<br />
رشته های اخذ رتبه پیمانکاری در کرج<br />
<br />
۱<span dir="LTR">) </span>ساختمان و ابنیه<br />
<br />
۲<span dir="LTR">) </span>راه و ترابری<br />
<br />
۳<span dir="LTR"> ) </span>صنعت و معدن<br />
<br />
۴<span dir="LTR">) </span>تاسیسات و تجهیزات<br />
<br />
۵<span dir="LTR">) </span>کشاورزی<br />
<br />
۶<span dir="LTR"> )</span>آب<br />
<br />
۷<span dir="LTR">) </span>مرمت آثار باستانی<br />
<br />
۸<span dir="LTR">) </span>کاوش های زمینی<br />
<br />
۹<span dir="LTR">) </span>ارتباطات<br />
<br />
۱۰<span dir="LTR"> ) </span>نفت و گاز<br />
<br />
۱۱<span dir="LTR"> ) </span>نیرو<br />
<br />
 <br />
<br />
مدارک لازم برای اخذ رتبه پیمانکاری در کرج<br />
<br />
مدارک لازم برای اخذ رتبه ۱ تا ۴ پیمانکاری در کرج شامل<span dir="LTR"> :</span><list><* dir="RTL">کپی مدارک ثبتی شرکت<br />
الف) مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل؛ اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی ، تاسیس و تغییرات ، کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها<br />
ب) مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل ؛ اساسنامه ، تقاضانامه ، شرکت نامه ، روزنامه رسمی ، تاسیس و تغییرات ، کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها<br />
۲<span dir="LTR">) </span>کپی مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت<br />
۳<span dir="LTR">) </span>تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاه های اجرایی برای کارهای نیمه تمام و صورت حساب بیمه برای کارهای تمام شده<span dir="LTR">.</span><br />
۴<span dir="LTR">) </span>کپی آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام<br />
۵<span dir="LTR">) </span>کپی کلیه موافقتنامه ها<br />
۶<span dir="LTR">)  </span>سه نسخه از سربرگ شرکت<br />
۷<span dir="LTR">) </span>آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت (مربوط به آخرین سال مالی که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد<span dir="LTR">.)</span></*></list><br />
مدارک  مورد نیاز جهت اخذ رتبه  ۵ پیمانکاری در کرج<span dir="LTR"> :</span><br />
۱<span dir="LTR">) </span>مدارک ثبتی شرکت که شامل<span dir="LTR">:</span><br />
الف) مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل ؛ اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه ی رسمی ، تاسیس و تغییرات<br />
ب) مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل ؛اساسنامه ، تقاضانامه ، شرکت نامه ، روزنامه رسمی ، تاسیس و تغییرات<br />
۲<span dir="LTR">) </span>اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت<br />
۳<span dir="LTR">) </span>کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت<br />
۴<span dir="LTR">) </span>کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت<br />
۵<span dir="LTR">) </span>سه نسخه از سربرگ رسمی شرکت<br />
۶<span dir="LTR">) </span>کپی آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام<br />
<br />
نکاتی جهت اخذ رتبه پیمانکاری در کرج<list><* dir="RTL">مدرک مدیر عامل باید لیسانس باشد<span dir="LTR"> .</span></*></list> <list><* dir="RTL">دو سوم اعضای هیئت مدیره مدرک لیسانس داشته باشند<span dir="LTR"> .</span></*></list> <list><* dir="RTL">داشتن کد اقتصادی برای شرکت الزامی است<span dir="LTR"> .</span></*></list> <list><* dir="RTL">یکی از اعضای هیئت مدیره باید دارای رشته تحصیلی زمینه نسبت به رتبه درخواستی با حداقل سه سال تمام سابقه اشتغال در همان رشته یا تخصص به همراه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت خود داشته باشد<span dir="LTR"> .</span></*></list><br />
مدارک لازم اعضای امتیاز آور<br />
<br />
۱<span dir="LTR"> ) </span>نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برای وی پرداخت نموده اند<span dir="LTR"> .</span><br />
<br />
۲<span dir="LTR"> ) </span>گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکت هایی که در گواهی بیمه اعلام شده است<span dir="LTR"> .</span><br />
<br />
 <br />
<br />
شما می توانید برای راهنمایی و یا اخذ گرید پیمانکاری در کرج با <url href="http://sabteamiran.com/" option="http://sabteamiran.com/">موسسه حقوقی امیران ثبت</url>تماس بگیرید. امیران ثبت با سابقه ی چندین و چند ساله خود در زمینه های مختلف اعم از اخذ گرید، ثبت برند، <u><url href="http://sabteamiran.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/" option="http://sabteamiran.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/">ثبت طرح صنعتی</url></u> و دیگر خدمات ثبت شرکت و <u><url href="http://sabteamiran.com/" option="http://sabteamiran.com/">ثبت شرکت در کرج</url></u>  می تواند شما را یاری کند<span dir="LTR">.</span><br />
<br />
 <br />
<br />
 <br />
<br />