انجمن تخصصی ایران سرور

نسخه‌ی کامل: خمش
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
خمش چیست ؟خمش چیست ؟ وقتی عضوی بین دو نقطه از دهانه قرار بگیرد ، بار های وارده باساز و کار کشش و فشار در تار های افقی عضو از روی دهانه به تکیه گاه منتقل می شود ، به این پدیده خمش می گویند و نقش اساسی در باربری اعضای سازه ای دارد .اگر باری در وسط تیر یاهمان اسفنج وارد شود ، دو انتهای تیر به طرف بالا حرکت میکند ، درحالی که قسمتی از تیر که بین دو تکیه گاه قرار دارد به سمت پایین می رود .منحنی ای که از تیر بین دو تکیه گاه ایجاد می شود قسمتی از کمان یک دایره است.با ترسیم خط های عمودی به فواصل مساوی بر کناره ی تیر صاف و تقسیم ان به قسمت مساوی مشاهده می شود که درهنگام خمش شدن تیر اسفنجی فواصل خطوط  در بالا کمتر و در پایین بیشتر خواهد شد .هر تیر را می توان متشکل از تار هایی به موازات محور طولی تیر فرض کرد که درارتفاع نیز بر روی هم قرار گرفته اند ، مشاهده ی حاصل از کاهش فواصل خط های عمودی دربالا و افزایش ان در پایین نشان می دهد که تار های بالایی کوتاه تر و تار های پایینی بلندتر شده اند .در حالی که تار میانی به همان اندازه ی سابق باقی مانده است که به تار خنثی معروف است .بدین ترتیب میتوان گفت در هنگم خمش که تغییر شکل تیر به سمت پایین است تارهای بالا تحت فشار و تار های پایین تحت کشش قرار می گیرند.به تار های پایین تحت کشش قرار می گیرند . به تارمیانی که دراثر خمش تغییر طول نداشته تار خنثی گفته می شود.در اثر تغییر شکل های ایجاد شده در تار های تیر که ناشی از تنش های خمشی است ، بار وارده شده به دو تکیه گاهی که تیر بر روی ان ها متکی است ، انتقال داده می شود .با در نظر گرفتن مقاومت فشاری اکثر مصالح ساختمانی ، به طور نسبی اسان تر است که بار ها را به صورت عمودی به زمین انتقال دهیم اما مشکل اساسی در عملکرد سازه ای ،انتقال افقی بار های عمودی به منظور پوشاندن دهانه بین دو تکیه گاه است .بدین ترتیب مشخص می شود که خمش از اهمیت ویژه ای به عنوان یک ساز و کار سازه ای برخوردار است ویک مصالح ساختمانی در صورتی از نظر خمش مناسب می باشد که عملا مقاومت کششی و فشاری یکسان داشته باشد .این اصل بیانگر مزیت چوب در میان مصالح سازه ای طبیعی و نقش بی رقیب وهمیشگی فولاد در سازه های جدید است .بتن مسلح یک ماده ساختمتانی ساخت بشر است که ویژگی های خمشی قابل مقایسه با فولاد دارد .در این مصالح از مقاومت فشاری بتن در تار های فشاری و از مقاومت کششی فولاد در تار های کششی یک عضو سازه ای استفاده می شود .تیر ها قطعات سازه ای هستند که در سازه عموما به صورت اعضای افقی یا شیبدار قرار گرفته و بار های قائم بر محور خود را به تکیه گاه ها که معمولا ستون ها هستند ، منتقل می کنند . دراثر این بار ها ، درلایه های مختلف تیر تنش کششی وفشاری ایجاد می شود .